درب های تلسکوپی

دربهای اتوماتیک تلسکوپی-Telescopic Automatic Door: کاربرد دربهای اتوماتیک تلسکوپی برای گذرگاههایی است که نیاز به عرض بازشو بیشتری برای عبور و مرور و یا جابجایی وسایل و تجهیزات بزرگ دارند.